Search institutions by province
You can search institutions by province here.

Beijing Chongqing Fujian Guangdong Guangxi
Guizhou Hebei Heilongjiang Henan Hubei
Hunan Jiangsu Liaoning Shaanxi Shandong
Shanghai Sichuan Tianjin Yunnan Zhejiang
" * "Starred programs are entitled to admit Chinese Government Scholarship students